ESGInformacja dotycząca polityki ESG funduszu Protos VC


15 września 2023


Informacja dotycząca strategii wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju

W wykonaniu obowiązków nałożonych przez art. 3, 4 i nast. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dn. 27.11.2019r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (dalej: ’SFDR’), uczestnik rynku finansowego Protos Venture Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Uczestnik”) oświadcza, że nie posiada odrębnej strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych/w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego.

Uczestnik nie wyróżnia osobnej kategorii ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, postrzega je natomiast jako jeden z aspektów ryzyk poszczególnych kategorii wskazanych w polityce inwestycyjnej zarządzanego przez Uczestnika produktu finansowego – alternatywnej spółki inwestycyjnej, tj. Protos Venture Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowa, dalej: „Produkt”).

Uczestnik w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących zarządzanego przez siebie Produktu uwzględnia wszelkie istotne ryzyka, w tym w zależności od dostępności informacji, ryzyko dla zrównoważonego rozwoju. Uczestnik w ramach procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących zarządzanego przez siebie Produktu mityguje poziom ryzyka między innymi poprzez wybór aktywów stanowiących inwestycję, a także poprzez odpowiedni poziom dywersyfikacji.

Uczestnik nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych Produktu dla czynników zrównoważonego rozwoju. Jest to podyktowane faktem, iż strategia inwestycyjna zarządzanego Produktu, jest ograniczona wyłącznie do obszaru inwestycji w startupy technologiczne na wczesnym (zalążkowym) etapie rozwoju. Działalność takich podmiotów istnieje głównie w przestrzeni cyfrowej / wirtualnej i nie generuje żadnych lub generuje znikome skutki materialne. Inwestycje we wskazany obszar w ocenie Uczestnika powodują żadne lub znikome niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Uczestnik nie planuje rozpoczęcia uwzględniania głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych w ramach zarządzanego Produktu dla czynników zrównoważonego rozwoju w przyszłości, albowiem horyzont inwestycyjny zarządzanego Produktu już dawno upłynął i nie będzie wykonywał jakiejkolwiek działalności inwestycyjnej w przyszłości, zmierzając jednocześnie do zamknięcia funduszu.

Uczestnik ani zarządzany przez nią Produkt nie zapewniają spójności swoich polityk wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. W chwili obecnej, z uwagi na zakończenie działalności inwestycyjnej Produktu, brak jest osób pobierających wynagrodzenie z tytułu wykonywanej przez Uczestnika działalności. 

© Copyright 2023 Protos Venture Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spk. All Rights Reserved.

HTML Code Generator